Àlgebra

ÍNDEX
 

Introducció

Objectius

Punt mitjà d'un segment

Divisió d'un segment segons una raó donada

Punts alineats

Baricentre d'un triangle

APLICACIONS GEOMÈTRIQUES DELS VECTORS
INTRODUCCIÓ

Es considera que els alumnes han treballat de manera analítica i gràfica els vectors i que han assolit tots els conceptes i procediments relacionats amb els vectors en el pla.

En aquesta unitat es treballen diferents aplicacions geomètriques dels vectors i amb les activitats proposades es pretén que els alumnes adquireixin els conceptes relatius a punt mitja d'un segment, divisió d'un segment, punts alineats i baricentre d'un triangle i als derivats d'aquest tipus d'aplicacions geomètriques.

OBJECTIUS
  • Identificar el punt mitjà d'un segment, calcular les seves coordenades i relacionar els vectors que el punt mitjà determina en un segment.

  • Dividir un segment en parts iguals i dividir un segment segons una raó donada.

  • Determinar si tres o més punts estan alineats.

  • Determinar les coordenades del baricentre d'un triangle i aplicar-ho a la resolució de problemes.

  Montserrat Doménech Tomasa
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. y Año 2007
 
 

Licencia de Creative Commons
Los contenidos de esta unidad didáctica están bajo una licencia de Creative Commons si no se indica lo contrario.