LINEÁRNE ROVNICE

Algebra


4. RIEŠENIE LINEÁRNEJ ROVNICE S JEDNOU NEZNÁMOU - UKÁŽKOVÉ PRÍKLADY

Prv, ako začneme hovoriť o postupe riešenia lineárnej rovnice, pripomeňme si niekoľko základných matematických pojmov:


súčet je výsledok matematickej operácie označovanej symbolom "+" medzi dvoma sčítancami (členmi sčítania)


rozdiel je výsledok matematickej operácie označovanej symbolom "-", pri ktorej od menšenca odčítame hodnotu menšiteľa


súčin je výsledok matematickej operácie označovanej symbolom "." medzi dvoma činiteľmi (členmi súčinu)


podiel je výsledok matematickej operácie označovanej symbolom ":", pri ktorej  delenca delíme hodnotu deliteľa


Riešením lineárnej rovnice budeme rozumieť postupnosť krokov s využitím základných matematických operácií, ktorými osamostatníme neznámu na ľavej strane rovnice. Postupnosť týchto krokov je:

  • k obom stranám rovnice pripočítame výraz opačný k výrazu bez neznámej na ľavej strane rovnice (prenesieme ho na pravú stranu)

  • k obom stranám rovnice pripočítame výraz opačný k výrazu s neznámou na pravej strane rovnice (prenesieme neznámu na ľavú stranu)

  • na oboch stranách rovnice spočítame časti  s neznámou a bez neznámej (spočítame odpovedajúce členy)

  • obe strany vynásobíme takým reálnym číslom, aby na ľavej strane zostal jednonásobok neznámej (osamostatníme neznámu)

Zvoľ typ koreňa celočíselný alebo v tvare zlomku.

Klikni na tlačidlo PRÍKLAD a prezri si riešenie jednoduchých rovníc (bez zátvoriek a zlomkov).Solución de una ecuación

Indice

Ejercicios.

 

Miguel Ángel Cabezón Ochoa (adaptácia por Sonia M. Armas Gómez)

Slovenská verzia Sonia M. Armas Gómez, Helena Prelecová

 

Ministerstvo školstva Španielského kráľovstva. 2011

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2011

 

Licencia de Creative Commons
Obsah tejto práce podlieha licencii Creative Commons, pokiaľ nie je uvedené inak.