LINEÁRNE ROVNICE

Algebra


1.ROVNICE

Algebraickým výrazom rozumieme matematický zápis obsahujúci čísla a písmená (označujú premenné) spojené znakmi matematických operácií (sčítanie,  odčítanie, násobenie, delenie, umocnenie a odmocnenie). Obsahuje prípadne aj zátvorky, ktoré určujú poradie naznačených operácií.

príklady algebraických výrazov:

ROVNICA je zápis rovnosti dvoch algebraických výrazov. Rovnica je pravdivá (platí rovnosť výrazov), ak hodnota jej pravej strany a ľavej strany je pre danú hodnotu premennej rovnaká. Premenná v rovnici sa nazýva neznáma.

Hodnoty neznámej, pre ktoré nastáva rovnosť pravej a ľavej strany rovnice nazývame korene rovnice alebo riešenie rovnice.

V ďalšej časti sa budeme venovať iba rovniciam s jednou neznámou,  t.j. rovnakou neznámou na pravej aj ľavej strane rovnice.Klikni na tlačidlá nižšie a pozri si lineárne rovnice s jednou neznámou.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.
Indice

Solución

 

Miguel Ángel Cabezón Ochoa (adaptácia Sonia M. Armas Gómez)

Slovenská verzia Sonia M. Armas Gómez, Helena Prelecová

 

Ministerstvo školstva Španielského kráľovstva. 2011

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2011

 

Licencia de Creative Commons
Obsah tejto práce podlieha licencii Creative Commons, pokiaľ nie je uvedené inak.