KVADRATICKÉ ROVNICE

Algebra

 


OBSAH

VŠEOBECNÝ CIEĽ

        CIELE

 1. NEÚPLNÁ KVADRATICKÁ ROVNICA
  a) bez lineárneho člena

  b) bez absolútneho člena

 2. SEBAHODNOTENIE

 3. ÚPLNÁ KVADRATICKÁ ROVNICA,
  SEBAHODNOTENIE

 4. DISKRIMINANT. POČET KOREŇOV ROVNICE,
  SEBAHODNOTENIE

 5. BIKVADRATICKÁ ROVNICA,
  SEBAHODNOTENIE

V tejto časti sa spoločne naučíme riešiť neúplné aj úplné kvadratické rovnice.

Osvojíme si aplikáciu tohto učiva pri riešení náročnejších rovníc.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

 • Poznať a riešiť kvadratické rovnice.

 • Vedieť určiť počet koreňov kvadratickej rovnice pomocou diskriminantu. 

 • Riešiť zložitejšie rovnice pomocou substitúcie a prevodom na kvadratické rovnice.

Poznámka: Prv ako budeme pokračovať, musíme mať na pamäti, že:

- rovnica x2 = 1 má korene x=1 aj x= -1. O správnosti tohto tvrenia sa môžeš presvečiť dosadením koreňov do rovnice v zošite.

- rovnica x2 = 4 má korene x=2 aj x= - 2. O správnosti tohto tvrenia sa môžeš presvečiť dosadením koreňov do rovnice v zošite.


Ecuaciones incompletas

 

Miguel Ángel Cabezón Ochoa (adaptácia Sonia M. Armas Gómez)

Slovenská verzia: Sonia M. Armas Gómez, Helena Prelecová

 

Ministerstvo školstva Španielského kráľovstva, 2011

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2011
 

Licencia de Creative Commons
Obsah tejto práce podlieha licencii Creative Commons, pokiaľ nie je uvedené inak.