EIXOS DE COORDENADES CARTESIANES
 
 
 

Els eixos de coordenades cartesianes estan formats per dues rectes perpendiculars. La horitzontal s'anomena eix d'abscisses i la vertical eix d'ordenades. Els eixos estan dividits en parts iguals numerades del 0 (lloc on es creuen les rectes) en endavant, positives cap a la dreta i cap adalt i negatives cap a l'esquerra i cap abaix.

I Introducció als Eixos de coordenades

1.- Mou el punt P fent servir els botons punt.x i punt.y.

a) Quin és el valor més gran que podem tenir a l'eix horitzontal (punt.x)? Com es diu aquest eix?

b) Quin és el valor més gran que podem tenir a l'eix vertical (punt.y)? Com es diu aquest eix?

c) Dibuixa uns eixos decoordenades alquadern, tenint en compte que:

- les rectes han de ser perpendiculars.

- la distància entre punts ha de ser sempre la mateixa.2.-Intenta moure els punts.

a) Quin és el punt que podem moure? Fixa't en les coordenades del punt, estan entre parèntesi, com són totes dues?

b) Què li passa a la resta de punts quan es mou el punt groc? Observa els signes que van agafant aquest punts

c) Per quina part del pla es pot moure el punt P?

.

 


 3.- Intenta, movent els punts, construir un quadrat.

a) Creus què es podran construir diferents quadrats? Intenta-ho iniciant la figura

b) Mesura els diferents costats del quadrat i comprova que són tots iguals.

c) Fixant-te en les coordenades dels punts trobra una manera per obtenir el costat del quadrat sense haver de mesurar-lo.

d) Com són els costats dels quadrats respecte els eixos?

e) Fixa't en els punts, es poden moure per tot el pla? Quines restriccions tenen?


 

 

4.-Desplaça el punt P per tot el pla. Observa el color de les línies que es dibuixen sobre els eixos.

a) De quin color són aquestes línies? Troba la relació entre el color de les línies i els signes del punt P

b) Quan totes dues línies són vermelles, en quin quadrant et trobes? I quan són totes dues blaves?

c) Quins signes tenen les coordenades del punt P en el segon quadrant? I en el quart?

d) Quin és el valor de les abscisses (primer nombre que hi ha entre parèntesi) quan el punt P està a sobre de l'eix vertical? I el valor de les ordenades quan el punt P és a sobre de l'eix horitzontal ?

 


  José Pérez Gozálvez
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Año 2007
 
 

Licencia de Creative Commons
Los contenidos de esta unidad didáctica están bajo una licencia de Creative Commons si no se indica lo contrario.